Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hocaefendi

Of ilçesinin Uğurlu (Çifaruksa) kasabasında doğdu. Babası Ahmed Cemâleddin Efendi, annesi Hanîfe hanımdır. İlköğrenimini kasabanın öğretmeni olan babasından yaptı, daha sonra aynı kasabada hıfzını tamamladı. Muhitin tanınmış âlimlerinden Çalıkzâde Tâhir Efendi, Çalekli Hacı Dursun Efendi ve Kasımzâde Hasan Efendi’den Arapça, Bakkalzâde Paçanlı İsmâil Hakkı’dan ferâiz dersleri aldı. İmtihanla Çifaruksa Medresesi’nin dördüncü sınıfına kaydoldu. Altıncı sınıftayken medreseler kapatılınca (1924) bir müddet daha Dursun Feyzi Efendi’den tefsir, akaid ve fıkıh okuduktan sonra İstanbul’a giderek Hâfız Ahmed Şükrü ve Hâfız İsmâil Hakkı Bayrî’den aşere ve takrîb, Varnalızâde Hâfız Ahmed Hamdî’den de İbnü’l-Cezerî’nin Tayyibetü’n-Neşr’ini okudu.

Âşık Efendi görev hayatına oldukça erken yaşlarda Uğurlu/Çifaruksa kasabası Merkez Camii’nde fahrî imam-hatip olarak başladı. 1936 yılında Uğurlu Kur’an Kursu öğreticiliğine, 1941’de Of merkez vâizliğine tayin edildi. Resmî görevini sürdürürken bir yandan da kıraat, fıkıh ve Arapça okuttu. 1976 yılında vâizlikten emekliye ayrıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Ankara ve İstanbul’da açılan hizmet içi eğitim kurslarında 1974-1979 yılları arasında, bütün rivayet ve tarikleriyle aşere okuttu. Ayrıca Tayyibetü’n-Neşr’i takrir etti. 28 Ağustos 1980’de tedavi için Trabzon’dan İstanbul’a giderken uçakta vefat eden Âşık Efendi, doğduğu yer olan Uğurlu kasabasında defnedildi. Cenaze namazını Mahmud Efendi Hazretlerimiz kıldırmıştır.

Mahmud Efendi Hazretleri, Ali İhsan Mehmetalioğlu, Bayram Ali Karamustafaoğlu, Abdullah Ustaosmanoğlu, Ahmet Vanlıoğlu, Hüseyin Harputoğlu, İbrahim Tanrıkulu, Mahmud Sarıcaoğlu, Abdullah Hatipoğlu, Mustafa Kılıç, Kamil Şenocak, Hilmi Yıldız gibi pek çok talebe yetiştiren Âşık Efendinin kıraat konusunda Aşere Kaideleri, Takrîb Kaideleri, Tayyibe Tercümesi ve Tayyibe Şerhi adlı dört eseri vardır. Henüz basılmamış olan bu kitaplar Uğurlu’da vârislerinin elinde bulunan özel kitaplığındadır. Elli seneyi aşan bir hocalık serüveni olduğu için üç nesil talebe okutmuştur. Vakfımızın başkanı Ali Ulvi Uzunlar Hocaefendi de Âşık Efendinin en önemli talebelerindendir.