Dursun Feyzi Güven Hocaefendi

Hacı Dursun Fevzi Güven Hocaefendi Ofun Çalek köyünde hicrî 1300 (1883’te) senesinde dünyaya gelmiştir. Doğduğu köye nispetle Çalekli Hacı Dursun Efendi olarak tanınmıştır. İstanbul Süleymaniye Medresesinde tasavvuf, kelâm ve fıkıh şubelerinden mezundur. 1917’de dersiâm olmuş, Trabzon ve civarında medrese müfettişliği yapmıştır.

Yetişmesi ve İlim Tahsili;

Hafızlık yapmaya başladığı yedi yaşında babasını kaybetti. Dokuz yaşında iken Hemşinli Ahmet Efendi’nin yanında hafızlığını bitirdi. Hayrat ilçesi Hanlut (Dağönü) köyündeki medresede Karakaş Ahmet Efendi’den Arapça öğrenmeye başladı. Hocasının 1903 yılında ölümü üzerine Çaykara’nın Hopşera/Akdoğan köyüne giderek Tayyib Zühtü Efendi’nin talebesi oldu. Bu sırada annesi vefat ettiğinden tahsiline bir süre ara verdi. Bir müddet sonra hocası tedris faaliyetleri için Çalek (Sıraağaç) köyüne gelince tahsiline kendi köyünde devam etti. Tayyib Zühtü Efendi’nin birkaç yıl sonra Çaykara’ya dönmesi üzerine İstanbul’a gitti. Bazı medreselerde kısa süre devam etti. Daha sonra tekrar memleketine dönerek eski hocası Tayyib Zühtü Efendi’den tahsilini tamamladı. Hocasının kardeşi Velizade Hasan Hilmi Efendi’den Feraiz ilmini öğrenip icazet aldıktan sonra İstanbul’a tekrar döndü. İstanbulda’ki hocaları arasında ünlü Oflu din âlimi Mehmet Emin el-Ofî ve padişahın huzur hocalarından Mahmut Kamil Efendi de vardı.

Yapmış Olduğu Vâzifeler ve Müderrisliği;

Dursun Fevzi Güven Efendi, bir süre meşihat dairesinde çalıştıktan sonra alay imamlığı yaptı. Ardından Medresetü’l Kudât’tan mezun oldu ve Karadeniz bölgesindeki medreselerin müfettişliğine tayin edildi.

Talebeleri arasında günümüzün en büyük din âlimlerinden Mahmud Ustaosmanoğlu (Kuddise Sirruhû), Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hoca Efendi gibi büyük âlimler vardır. Bunların yanı sıra Ali İhsan Mehmetalioğlu, Bayram Ali Karamustafaoğlu, Abdullah Ustaosmanoğlu, Ahmed Vanlıoğlu, Osman Niyazi Atay, Hüseyin Hatipoğlu, Hüsnü Lostar, Kamil Küçük, Hasan Rami Yavuz (Çaykaralı/Hopşeralı Hacı Hasan Efendi) da meşhur talebelerindendir.

Hacı Dursun Efendinin talebelerinden olan Mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretleri; belağat, ilm-i kelâm, tefsir, hadis, fıkıh ve usûl-i fıkıh gibi sâir ulûm-i şer‘iyye’yi kendisinden tahsil edip on altı yaşında icâzet almıştır. Mahmud Efendi Hazretleri, sohbetlerinde Hacı Dursun Efendi’den sıklıkla bahsetmiş ve onun ilmî hayatı ve hassasiyetlerinden pek çok örnek nakletmiştir. Hacı Dursun Efendi tarikat olarak talebesi Mahmud Efendi’ye intisap etmiştir. Bu da onun yüksek tevazuunu göstermektedir. Mahmud Efendiden önce Ferşat Efendi ve Ahmed Efendi gibi farklı Nakşi meşayıhına da intisabı bilinmektedir.

Üç hanımından on çocuğu olan Hacı Dursun Efendi, 27 Şubat 1977 tarihinde Of’taki köyünde vefat etmiştir. Kabri köyünde bulunmaktadır.

Hacı Dursun Efendi, hayatı boyunca ehl-i sünnet îtikâdını yaymak ve ilmi neşretmek için büyük bir gayretle çalışmıştır. Bu büyük zâtın tesiri o bölgede ve yetiştirmiş olduğu âlimler vasıtasıyla ülkemizin tamamında hâlâ devam etmektedir. Mevlâ Te‘âlâ Rahmet Eylesin. İlkem kurumumuzun ilmî silsilesi Mahmud Efendi Hazretleri, İhsan Efendi ve Bayram Efendi yolu ile kendisine dayanmaktadır.